Veilig te voet Osdorp

Bekend maken klachtentelefoonnummer

Wij bevelen aan dat het stadsdeel ervoor zorgt:

  • dat het bestaan van een telefoonnummer voor klachten en wensen van bewoners over het onderhoud en de veiligheid bij 80 % van de bewoners bekend is;
  • dat het betreffende telefoonnummer goed bereikbaar is, ook in de avonduren;
  • dat alle gemelde gebreken daadwerkelijk binnen 24 uur worden hersteld.

Maak voor de aan te brengen voorzieningen onderscheid in soorten gebieden

(Onderstaande tekst is afkomstig uit: “Gelijk oversteken; handleiding voor bewonersgroepen”, De Voetgangersvereniging, Den Haag)

1. Verblijfsgebieden

De voetgangersverenging is van mening dat in verblijfsgebieden (zoals woonwijken en winkelstraten ) overal zonder problemen overgestoken moet kunnen worden. Oversteekvoorzieningen zoals zebra’s en dergelijke moeten in verblijfsgebieden niet nodig zijn. Dit is mogelijk als het doorgaand verkeer geweerd wordt en er niet harder gereden kan worden dan 30 km/uur.
Oversteekproblemen in een woonstraat kunnen daarom beter aangepakt worden door, bijvoorbeeld, snelheidsremmende maatregelen te nemen en het instellen van een 30 km/uur zone dan door het treffen van oversteekvoorzieningen.

2. Ontsluitingswegen

Verblijfsgebieden moeten bereikbaar worden gemaakt door ontsluitingswegen. Op deze wegen heeft het autoverkeer prioriteit. Dit betekent een grotere verkeersdrukte en een rijsnelheid van 50 km/ uur.
Op plaatsen waar mensen deze wegen over moeten steken zijn goede oversteekvoorzieningen noodzakelijk. Een goede oversteekvoorziening bestaat volgens de Voetgangersvereniging minimaal uit een zebramarkering en een vluchtheuvel.
Daarbij gelden de volgende uitgangspunten:

  • De rijsnelheid ter plekke van de oversteekplaats moet lager zijn dan 50 km/uur. Hiertoe kunnen snelheidsremmende maatregelen worden getroffen.
  • Oversteekvoorzieningen moeten een logische verbinding hebben met de looproute. Omlopen doen mensen niet graag, ook niet een klein stukje om veilig over te kunnen steken.

Eventueel kunnen oversteekplaatsen voorzien worden van voetgangerslichten. Voetgangerslichten moeten alleen worden toegepast bij een of meer van de volgende situaties:

  • Het is niet mogelijk de gemiddelde wachttijd voor voetgangers te beperken tot acht seconden.
  • Het is niet mogelijk de snelheid van het autoverkeer te beperken tot 50 km/uur.
  • Er moeten twee rijbanen in dezelfde rijrichting worden overgestoken.
  • De oversteekplaats is gelegen bij een kruising die met verkeerslichten is geregeld.
3. Stroomwegen

Behalve ontsluitingswegen zijn er nog zogenoemde stroomwegen. Dit zijn wegen voor de afwikkeling van het interlokaal autoverkeer. Deze wegen zijn drukker dan ontsluitingswegen en er mag een hogere maximumsnelheid gelden dan 50 km/ uur. Op deze wegen is volgens de voetgangersvereniging alleen ongelijkvloers oversteken (voetgangerstunnel of brug) toegestaan.

Komen tot een Coördinatiepunt Toegankelijkheid

Toelichting:

Bij alle stadsdelen is de discussie hierover gestart. De deelraad in Amster- dam Noord heeft een motie aangenomen om te komen tot zo’n coördinatiepunt. In stadsdeel Slotervaart/Overtoomse Veld heeft het dagelijks bestuur van de deelraad zich bereid getoond om hieraan te gaan werken.
Uitgangspunt hierbij moet zijn dat gekeken wordt door de ogen van ouderen, mensen met een handicap, mensen met een rolstoel en mensen met een kinderwagen.
Toegankelijkheid is een basisvoorwaarde voor alle mensen. Voor ouderen, kinderen, mensen met een handicap, mensen met blessures, met tijdelijke of structurele functiebeperkingen. Toegankelijkheid is de kwaliteit van de leefomgeving, die mensen in staat stelt om voorzieningen te bereiken en te gebruiken. Het is daarmee een veelomvattend onderwerp: van de inrichting en hoogte van tram- en bushalten tot de voorwaarden die worden gesteld aan inrichting van gebouwen en vormgeving van het trottoir.
In dit “Coördinatiepunt toegankelijkheid” wordt van duidelijke en concrete eisen een checklist gemaakt waarmee de openbare ruimte wordt getoetst. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van eisen die eerder reeds in andere delen zijn geformuleerd.
Aan de hand van deze checklist wordt vanuit dit coördinatiepunt in elke wijk bij nieuw- bouwplannen en herprofileringen op systematische wijze getoetst of het wegdek voor ouderen en voor mensen met een handicap voldoende bruikbaar en toegankelijk is en of de verkeersvoorzieningen voor voetgangers voldoende veilig zijn.
Vanzelfsprekend worden vervolgens binnen afzienbare termijn de gewenste verbete- ringen uitgevoerd. Deze voorzieningen zullen uiteindelijk alle voetgangers ten goede komen. De wijken worden hierdoor veiliger en leefbaarder.
De instelling van een ‘Coördinatiepunt toegankelijkheid’ wordt ondersteund door COSBO Amsterdam en de SGOA, de Stichting Gehandicaptenoverleg Amsterdam.